Reklamační řád

(formulář ke stažení)

společnosti GARAGE SPORT s.r.o.– provozovatele elektronického obchodu www.blackhilloutdoor.sk, který řádně informuje zákazníka o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, odpovědnosti za vady, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jakož i o provádění záručních oprav

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYBAVENÍ REKLAMACE SPOTŘEBITELE

(Tento reklamační řád se nevztahuje na nákup zboží podnikateli, kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti dle VOP. Práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího – podnikatele týkající se vad zboží je upravena v obchodním zákoníku ČR.)

 1. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný Reklamační řád, který je nedílnou součástí VOP, zveřejněný na internetové stránce prodávajícího. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č . 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

II. ZÁRUČNÍ DOBA

 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zakoupeného zboží spotřebitelem.
 • Zákonná záruční doba na prodávané zboží je 24 měsíců.
 • Zákonná záruční doba 24 měsíců, platí i při zhotovení zboží na zakázku.
 • Záruční doba se vztahuje i na zboží ve výprodejích či se slevou. Pokud je však poskytnuta sleva na výrobek kvůli určité vadě, tuto vadu pak nelze reklamovat.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.

III. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY PRODANÉHO ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

 1. Spotřebitel je povinen zakoupený výrobek po převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě zjištění vady na výrobku je povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost prodávajícímu. Totéž platí i v případě, kdy spotřebitel zjistí rozpor s objednávkou, je-li dodán jiný výrobek nebo jiné množství, než bylo objednané.
 2. Prodávající neodpovídá za vady výrobku způsobené jeho užíváním v rozporu s návodem na údržbu.
 3. Prodávající neodpovídá ani za vady způsobené opotřebením při obvyklém užívání výrobku, neodborným nebo neoprávněným zásahem, mechanickým poškozením výrobku způsobeným spotřebitelem.
 4. V případě výskytu odstranitelné vady má spotřebitel právo na její bezplatnou opravu. Pouze v případě, že by bezplatná oprava nebyla úměrná vzhledem k rozsahu vady, může žádat výměnu zboží. Pokud by ani tento postup nebyl možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. V případě výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání zboží, může spotřebitel požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 6. Stejná práva jako u neodstranitelné vady, náleží spotřebiteli i v případě, jde-li o vady odstranitelné, avšak pro opakované vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad není možné zboží řádně užívat.
 7. Práva odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 • nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží
 • neoznámením zjevných chyb při převzetí zboží
 • uplynutím záruční doby zboží
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí
 • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami
 • poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 • zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby

IV. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení.
 2. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. V tomto potvrzení by měl být kromě kontaktních údajů prodávajícího a spotřebitele uvedený popis vady a zda spotřebitel požaduje opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny, v závislosti na charakteru vady, jakož i datum uplatnění reklamace. Pokud je reklamace uplatněná prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. telefonicky, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli co možná nejdříve, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem, např. e-mailem.
 3. Místem pro uplatnění reklamace je zásilka doručena na adresu společnosti:

GARAGE SPORT s.r.o.

Rázusova 15

977 01 Brezno, SR

 1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci v místě pro uplatnění reklamace u prodávajícího osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou.
 2. V případě zaslání zboží je spotřebitel povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, zasláním pokladního dokladu (bločku z registrační pokladny) spolu s doručením vyplněného reklamačního protokolu (najdete na e-shopu v sekci Formuláře), kde je spotřebitel povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Bez předložení příslušného dokladu o prodeji nebude zboží k reklamačnímu řízení přijato.
 3. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku.
 4. V souvislosti s uplatněním reklamace zakoupeného zboží prodávající nepřebírá žádné zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

V. VYBAVENÍ REKLAMACE

 1. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. pokud se reklamovaný výrobek posílá k opravě. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží pouze jedním z následujících zákonem stanovených způsobů:
 • předáním opraveného zboží
 • výměnou zboží
 • vrácením kupní ceny zboží
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
 • písemnou výzvou k převzetí plnění (v případě zamítnutí reklamace)
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží, uplatněné do 12 měsíců od jeho koupě
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží, uplatněné po 12 měsících od jeho koupě

Reklamace do 12 měsíců od koupě

 • Pokud spotřebitel uplatní reklamaci během prvních 12 měsíců, prodávající může reklamaci vyřídit způsobem odůvodněného zamítnutí pouze na základě výsledku odborného posouzení. Náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré náklady související s odborným posouzením nese během prvních 12 měsíců od koupě výrobku vždy prodávající, bez ohledu na výsledek odborného posouzení a jejich úhradu nelze od spotřebitele vyžadovat.

Reklamace po 12 měsících od koupě

 • Je-li reklamace uplatněna po uplynutí 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající ji může vyřídit způsobem odůvodněné zamítnutí i bez odborného posouzení. V tomto případě je však osoba, která reklamaci vyřídila (prodávající, jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba), povinná poskytnout spotřebiteli informaci o tom, kam může výrobek poslat k odbornému posouzení.
 • Odborné posouzení může vypracovat znalec, autorizovaná, oznámená nebo akreditovaná osoba nebo určená osoba.
 • Pokud spotřebitel pošle takové zboží k odbornému posouzení a odborným posouzením prokáže, že zboží má vadu, za kterou odpovídá prodávající, může reklamaci znovu uplatnit. Znovu uplatněnou reklamaci prodávající nemůže zamítnout, ale musí ji vyřídit jiným způsobem, než je odůvodněné zamítnutí, tedy předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku.

Náklady na odborné posouzení

 • Z hlediska nákladů, pokud spotřebitel zašle výrobek na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese vždy prodávající, tedy po celou délku záruční doby bez ohledu na výsledek odborného posouzení.
 • Je-li však výrobek zaslán na odborné posouzení jiné než určené osobě, tedy znalci nebo autorizované, notifikované nebo akreditované osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady je prodávající povinen uhradit spotřebiteli pouze v případě, že odborné posouzení prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace.
 • Pokud se však odborným posouzením prokáže, že zodpovědný za vady je spotřebitel, tak si všechny náklady hradí spotřebitel sám.

Doklad o vyřízení reklamace

 • Prodávající je povinen nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace vydat spotřebiteli písemný doklad o vyřízení reklamace.
 • V případě vyřízení reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě zboží jejím odůvodněným zamítnutím k písemnému vyjádření prodávající přiloží i odborné vyjádření oprávněné osoby (§ 2 písm. n/ zákona č. 250/2007 Z.z., v platném znění).
  Spotřebitel je povinen převzít si reklamovaný výrobek po reklamaci ve sjednané lhůtě, nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena.

VI. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYBAVENÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM

 1. Všeobecné podmínky odpovědnosti za vady při uzavření smlouvy o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu www.blackhilloutdoor.sk mezi prodávajícím a kupujícím jsou upravené v zákoně 513/1991 Z.z., v platném znění (Obchodní zákoník).
 2. V případě uplatnění reklamace kupujícím se prodávající zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O tomto rozhodnutí - způsobu vyřízení reklamace bude kupující informovaný na kontaktní e-mail.
 3. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude reklamovaný výrobek opravený. Pokud není možná oprava, a povaha vady nebrání obvyklému užívání reklamovaného výrobku, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny výrobku. V případě poskytnutí slevy nelze později tuto chybu reklamovat.
 4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se výrobek mohl řádně užívat jako výrobek bez vady, je prodávající oprávněn vadný výrobek vyměnit za výrobek se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi, nebo vystaví dobropis.

Tento reklamační řád je platný od 01.06. 2017

doručenie

V rámci ČR

doručení do 24 hod. nebo druhý den

záruka 3 roky

Záruka 3 roky

na zipy YKK

garancia

Garance

vrácení peněz

skladom

Veškeré zboží

skladem